قرآن کریم، کتابی بسیار خاص است، بهره‌مندی و انس با قرآن نیازمند شناخت آن است که این شناخت تنها از راه اولیاء خدا حاصل می‌شود، نه از راه حدس و گمان و قیاس کردن.