اگر کسی وحدت وجود و موجود را قائل شود یعنی بگوید: هم وجود یکی است و هم موجود. چنین کسی قائل است که همه‌ی عالم همان خداست و خداوند در قالب این موجودات خود را نشان داده است. چنین کسی مسلما کافر است.