آقای رحیم پور ازغدی ، چند وقتی است که سخنان بهت آور شما و البته تکذیبیه‌تان در همه جا پخش شده است. واقعا با شنیدن این حرف‌ها ناراحت شدم، به من حق بدهید که ناراحت شوم چون من هم مخاطب آن جملات کذایی شما بودم.