این 17 آیه تقدیم به کسانی که درصددند تا حکمت متعالیه بخوانند و یک حکیم الهی شوند.