وقتی برنامه روزانه خودمان را نگاه می‌کنیم، عبادات بخش بسیار کوچکی در آن دارند. شاید خیلی کم اتفاق بیافتد که ما خود را در حال انجام یک فعل عبادی ببینیم. برای حل این مشکل چه کنیم؟