از حدود ۴ سال پیش، بنیاد فرهنگی امامت اقدام به انتشار یک مجله تخصصی با محوریت امامت کرده است؛ محوری که انصافا در میان مجلات تخصصی جای خالی آن احساس می شد. از این مجله تاکنون ۱۱ شماره منتشر شده است.