وقتی اخلاق را در راه کسب «لذت نفس» قربانی کنیم؛ دیگر قلب آمادگی دریافت «معرفت خدا» را ندارد. از این جا به بعد، دیگر وادی بی ایمانی ست.