شریعتی کسی است که در جامعه ما از او به عنوان یک متفکر بزرگ یاد می شود؛ کسی که جملات او پای ثابت همه «تک جمله های اندیشمندانه» است.