اینجا مکانی است برای انتشار نوشته های کوتاه گذشته و آینده ام. نکاتی که در طول روز توجهم را جلب می کند و اشراقات (!) قلبی. مباحثی که احیانا در جمع های مختلف ارائه کرده ام و سوالات و پاسخ های مرتبط با مباحث اعتقادی. لزوما نویسنده مطالب خودم نیستم اما آنچه را منتشر می کنم مورد علاقه ام است! در نوشته هایی که برای خودم نیست حتما این نکته به گونه ای مشخص شده است.