یکی از اصلی ترین حیله های این موجود خبیث، بی ارزش نشان دادن احکام است؛ دائما تلقین می کند که راه رسیدن به خدا، راهی متفاوت از پایبندی به احکام است.